Επισκέπτες

Έχουμε 7 επισκέπτες σε σύνδεση

Συνολικός αριθμός επισκεπτών

Αναμενόμενα αποτελέσματα

print PDF

Γενικά, το προτεινόμενο έργο συνεισφέρει στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του εδάφους, στην ποιότητα του περιβάλλοντος, στην ασφάλεια των πολιτών και τη διατήρηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, της υγείας, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπρόσθετα, το έργο παρέχει εργαλεία λήψης αποφάσεων στους λήπτες αποφάσεων και στους επιστήμονες για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση εδάφους και συνεισφέρει στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όσον αφορά τις απειλές υποβάθμισης του εδάφους.

Στη λεκάνη απορροής του Ανθεμούντα (320Km2, 55.000 κάτοικοι), τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

  • Βελτιστοποίηση της διαχείρισης εδάφους, της κατάστασης του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των πολιτών και των υποδομών, της υγείας και του τοπικού εισοδήματος.
  • ποστήριξη της διαδικασίας ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής προστασίας.
  • Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών των τοπικών αρχών.
  • Κινητοποίηση των τοπικών φορέων.

Σε περιφερειακό επίπεδο, στην Κεντρική Μακεδονία, τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

  • Βελτιστοποίηση της διαχείρισης του εδάφους και του περιβάλλοντος μέσω της εκμετάλλευσης περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων για τη διαχείριση του.
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ΠΚΜ και της Ελλάδας στη διεθνή αγορά.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημόνων, δημόσιων αρχών και λειτουργών.
  • Δημόσια ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους του εδάφους και βελτίωση των πρακτικών των παραγωγών.