Επισκέπτες

Έχουμε 5 επισκέπτες σε σύνδεση

Συνολικός αριθμός επισκεπτών

Life So.S.

print PDF

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Ένα πρωτοποριακό έργο για την προστασία και διαχείριση του εδάφους και την αντιμετώπιση των κινδύνων που το απειλούν υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για το περιβάλλον LIFE+.

Το έργο με την ονομασία LIFE – So.S. (Soil Sustainability) αφορά στην αναγνώριση των διαφόρων κινδύνων που απειλούν το έδαφος λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμορφολογικά, υδρολογικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής καθώς και την Ευρωπαϊκή στρατηγική για το έδαφος.

Στο πλαίσιο του έργου θα χαρακτηριστούν οι περιοχές στις οποίες υφίσταται κίνδυνος διάβρωσης, υποβάθμισης της οργανικής ύλης, αλάτωσης, στεγανοποίησης και ρύπανσης. Θα καθορισθούν στόχοι για τη μείωση και προστασία του εδάφους από τους κινδύνους αυτούς και θα καταρτιστεί σχέδιο δράσης για την επίτευξή τους.  Στην ανάπτυξη του σχεδίου δράσης θα κληθούν να συμβάλουν και οι κοινωνικοί εταίροι της περιοχής.

Το έργο περιλαμβάνει σημαντικές εφαρμογές που υλοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα:

  • Αναγνώριση των κατευθύνσεων της ευρωπαϊκής θεματικής στρατηγικής για το έδαφος.
  • Αντιμετώπιση της διάβρωσης στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της λεκάνης.
  • Αντιμετώπιση της υποβάθμισης του εδάφους στις αγροτικές περιοχές της λεκάνης.
  • Προστασία και έλεγχος της ρύπανσης και της στεγανοποίησης του εδάφους στις υπό αστικοποίηση περιοχές.
  • Ανάπτυξη και διάδοση μεθόδων και τεχνικών στη διαχείριση και προστασία του εδάφους.
  • Ανάπτυξη σχεδίου δράσης διαχείρισης και προστασίας του εδάφους της λεκάνης του Ανθεμούντα μέσω της αναγνώρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων που το απειλούν.
  • Βελτίωση δεξιοτήτων επιστημόνων και φορέων και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα προστασίας και διαχείρισης εδάφους.

Για την υλοποίηση του, συνεργάζονται η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων του ΕΘΙΑΓΕ και οι εταιρείες INTERGEO ΕΠΕ και ΥΕΤΟΣ Ο.Ε.

Έργο LIFE So.S. - Συνέντευξη στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης (TV100)